Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier meer over ons privacy- en cookiebeleid.

Gebruiksvoorwaarden website

Gebruiksvoorwaarden website

Holland Water – Alle inhoud op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Tenzij anders aangegeven, is de informatie op de site copyright © 2023 Holland Water. 

Algemeen

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op elke gebruiker van deze website. De gebruiker erkent de aanvaarding van deze algemene voorwaarden door deze site te bezoeken. Gebruik deze site niet als u niet akkoord gaat met of niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Holland Water behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden naar eigen goeddunken van tijd tot tijd te wijzigen. Herzieningen van de algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat ze op de site worden geplaatst.

Intellectuele eigendomsrechten

Holland Water bezit, beheert en onderhoudt deze site. Wij geven u toestemming om materiaal dat door Holland Water op deze site is gepubliceerd alleen voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik te gebruiken en te kopiëren, op voorwaarde dat u geen copyright- of andere eigendomsvermeldingen verwijdert. Behalve zoals hierboven gespecificeerd, mag u geen materiaal (inclusief maar niet beperkt tot informatie of afbeeldingen) op deze site geheel of gedeeltelijk wijzigen, publiceren, verzenden, verspreiden of er afgeleide werken van maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Holland Water.

Handelsmerken

De handelsmerken, logo’s en productmerken (gezamenlijk de “Merken”) die op deze site worden weergegeven, zijn eigendom van Holland Water of andere derden. Het is gebruikers niet toegestaan ​​enig merk te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Holland Water of een dergelijke derde partij die mogelijk eigenaar is van het merk. 

Aan de site gekoppelde sites (gelinkte sites)

Holland Water heeft niet alle sites die aan haar site zijn gelinkt, beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van, of producten of diensten die worden beschreven in, andere sites die aan de Holland Water-site zijn gelinkt. Toegang tot een andere site die aan deze site is gekoppeld, is op eigen risico.

Algemene disclaimer

Alle informatie die op deze site wordt verstrekt, wordt geleverd “in de huidige staat” zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, enige geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Holland Water garandeert niet dat zijn site, of de server die deze beschikbaar stelt, vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. Holland Water aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud van de site. Informatie over producten en services kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Elke verwijzing naar een product of dienst dat niet van Holland Water is, is alleen voor informatieve doeleinden en vormt geen goedkeuring of aanbeveling.

Holland Water is in geen geval aansprakelijk jegens een persoon voor enige speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade, inclusief, maar niet beperkt tot, gederfde winst of inkomsten, kosten van vervangende goederen of schade die voortvloeit uit het gebruik van of vertrouwen op de informatie aanwezig op deze site, zelfs als Holland Water op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Holland Water voor alle schade, verliezen en oorzaken van actie (hetzij in contract, onrechtmatige daad of anderszins) hoger zijn dan het daadwerkelijk betaalde bedrag voor het product of de dienst die aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid.

Diversen

Hollland Water behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze voorwaarden te wijzigen, aan te vullen of aan te passen. Op deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de website is Nederlands recht van toepassing.